پیشنهادی برای امور مشترکین

امروز پس از دوهفته وقفه در به روز رسانی این وبلاگ، دوباره برگشتم. در عرض دوهفته گذشته در رابطه با اسپرانتو در ایران اتفاق چندان مهم و قابل ذکری نیافتاده است. من هم در این مدت فرصت مراجعه به دفتر سبزاندیشان را نداشتم.

امروز فکری در مورد مشترکین مجله سبزاندیشان به ذهنم رسید که فکر می کنم می تواند کار مفیدی باشد. پیشنهادم این است که لیست مشترکین مجله را در سایت قرار داده و وضعیت اشتراک و ارسال مجله به مشترکین را در این سایت به روز کنیم. با انجام این امر مشترکین میتوانند همواره از وضعیت اشتراک خود و ارسال مجله مطلع شده و به موقع برای تجدید اشتراک یا هر امر دیگری اقدام کنند. نمی دانم آیا این کار تا چه حد درست است، اما فکر میکنم ممکن است تعدادی از مشترکان مایل به اعلام اسامی خود نباشند، در این صورت این لیست میتواند تنها شماره اشتراک و مثلاً دوره اشتراک را شامل شود. در این مورد بایستی بیشتر فکر کنم.