کنگره اسپرانتوی ایران

هفته گذشته در چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران شرکت کردم. در طول کنفرانس یکی دوبار به فکر کنفرانس اسپرانتوی ایران افتادم که هنوز که هنوز است تنها در رویاهایمان آن را جستجو می‌کنیم. نمیدانم چقدر توان برای به واقعیت در آوردن این ایده داریم، اما می‌خواستم در اینجا پیشنهاد برگزاری این کنفرانس در پایان سال جاری را بدهم. برای این کار باید از هم اکنون برنامه‌ریزی کرد. ضمناً از آنجا که امسال دوره مدیریت کنونی انجمن به پایان می‌رسد و بایستی انتخابات جدید برگزار شود میتوان با یک تیر دونشان زد و در واقع گردهمایی سالانه و کنفرانس را با هم برگزار نمود. درهرصورت فکر می‌کنم اکنون که توانسته‌ایم انجمن اسپرانتوی ایران را رسما به عنوان Landa Asocio تشکیل دهیم باید فکری هم برای برگزاری کنگره‌های سالانه بکنیم.