تابستان و آغاز فصلی دیگر!

فصلی از سال گذشت و این وبلاگ هم دستاوردی به همراه نداشت. ظاهراً رخوت تمامی وجود جنبش اسپرانتوی ما را در برگرفته است. البته من برای خودم دلایل زیادی می‌آورم و خودم را برای این عدم فعالیت توجیه می‌کنم. مثلاً می‌گویم که شرایط اجتماعی و سیاسی فعلی کشور به گونه‌ای است که قدرت هرگونه فعالیتی را از همه ما گرفته است. یا اینکه اوضاع اقتصادی به حدی خراب است که تمامی انرژی و فکر ما قبل از هرچیز به گذران معیشتی‌مان معطوف شده است. اما از اینها که بگذریم واقعیت این است که ما به نوعی رکود و سکون مبتلا شده‌ایم. اگر زامنهوف هم می‌خواست مثل ما فعالیت کند حتی تا صدسال بعد هم نمی‌توانست پروژه‌اش را به جهانیان عرضه کند.

ببخشید که نام می‌برم ولی از آقایان نامی و کوثری که قبلاً در اینجا نظراتی ارائه کرده بودند تقاضا دارم که گاهی اوقات مطلبی، خبری، نکته‌ای را به این وبلاگ اضافه کنند تا به مرور بتوانیم جنبه گروهی بودن این وبلاگ را واقعیت بخشیم.