برگزاری موفق ISLA-2006

نخستین مدرسه تابستانی در ارمنستان ISLA-2006 نیز پایان یافت و گزارشاتی که از آن در لیستهای اسپرانتویی منتشر شد حاکی از موفقیت نسبی این برنامه بوده است. برنامه‌ریزی و تدارک برای برگزاری مداوم و همه ساله این جریان که مورد بحث و توافق شرکت‌کنندگان در این برنامه بوده است یکی از دستاوردهای مهم برای جنبش اسپرانتو در منطقه است.