دعوت عام برای مشارکت در پیشبرد اسپرانتو

ما پیشنهاد می کنیم که در روز ١٥ دسامبر ۲۰۰٦ مصادف با روز اسپرانتو هر وبلاگ نویسی مطلبی به دو زبان، یکی زبان مادری خود و دیگری زبان جهانی اسپرانتو در وبلاگ خود قرار دهد. این مطلب می-تواند در باره مشکلات ناشی از تفاوتهای زبانی از دیدگاه ملی، منطقه ای یا جهانی باشد. هدف از این ابتکارآگاه کردن بیشتر عموم در باره چالشهایی است که در این رابطه در قرن ۲۱ فراروی بشریت قرار دارند. چالشهایی از قبیل نافهمی ها و بدفهمی ها، نابودی زبان اقلیتها واز دست دادن هویت های فرهنگی، بهای تحمیلی از بابت خدمات ترجمه و امثالهم....

برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه مشارکت در این برنامه به صفحه ویژه سایت انجمن اسپرانتوی آمریکا در این خصوص مراجعه نمایید.