آگهی نخستین کنگره ی اسپرانتوی ایران

 

تصویری از آگهی چاپ شده در روزنامه ی همشهری  شماره ی 6129 صفحه ی 10 

 
 

منبع  


http://www.farhad90.ir/post/8419