خبر اولین کنگره در بهاران نیوز

 

پایگاه خبری بهاران نیوز ، خبر برگزاری نخستین کنگره ی اسپرانتو در ایران را منتشر نمود.  

 

  

 

 

منبع  

http://www.baharannews.ir/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/