هیئت رئیسه ی جدید انجمن اسپرانتو ایران

 هیئت رئیسه ی جدید  انجمن اسپرانتو ایران برای دوره ی

 دو ساله ( 2015 – 2013 )  به شرح زیر انتخاب شدند .

 

رئیس : دکتر کیهان صیاد پور

نایب رئیس : مهندس احمد رضا ممدوحی

منشی عمومی : ب. سروش

صندوق دار : مهندس حمزه شفیعی

امور کشوری : علی اصغر کوثری

امور مشترکین : زرگری پور

 

منبع : سایت انحمن اسپرانتوی ایران 

 

 

 

این مطلب در وبلاک " ۵ اکتبر " نیز درج شده است.