مصاحبه ی آقای شفیعی با مجله ی اسپرانتو

 

مجله ی اسپرانتو زبان Esperanto ارگان رسمی انجمن جهانی اسپرانتو  دردومین شماره ی صد و هفتمین سال انتشار 

 

 خود  ( شماره ی پیاپی 1267 - فوریه 2014 ) مصاحبه ای تمام صفحه با آقای حمزه ی شفیعی منتشر نموده است. 

 

در این مصاحبه آقای شفیعی در پاسخ به پرسش های هفت گانه ی دو پرسش گر به وضعیت اسپرانتو در ایران و نخستین 

 

 کنگره ی ملی اسپرانتو ایران می پردازد که قرار است چند ماه دیگر شاهد برگزاریش باشیم. 

 

خبر اولین کنگره در بهاران نیوز

 

پایگاه خبری بهاران نیوز ، خبر برگزاری نخستین کنگره ی اسپرانتو در ایران را منتشر نمود.  

 

  

 

 

منبع  

http://www.baharannews.ir/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/

آگهی نخستین کنگره ی اسپرانتوی ایران

 

تصویری از آگهی چاپ شده در روزنامه ی همشهری  شماره ی 6129 صفحه ی 10 

 
 

منبع  


http://www.farhad90.ir/post/8419