+ مصاحبه ی آقای شفیعی با مجله ی اسپرانتو
مجله ی اسپرانتو زبان Esperanto ارگان رسمی انجمن جهانی اسپرانتو دردومین شماره ی صد و هفتمین سال انتشار خود ( شماره ی پیاپی 1267 - فوریه 2014 ) مصاحبه ای تمام صفحه با آقای حمزه ی شفیعی منتشر نموده است. در این مصاحبه آقای شفیعی در پاسخ به پرسش های هفت گانه ی دو پرسش گر به وضعیت اسپرانتو در ایران و نخستین کنگره ی ملی اسپرانتو ایران می پردازد که قرار است چند ماه دیگر شاهد برگزاریش باشیم.


یکشنبه 4 اسفند 1392

عنوان آخرین یادداشتها